'' order by thutu "; else $sql="select stt,link,tenvn as ten from menu_new where user='$u' and hienthi='1' order by thutu "; $results=mysql_query($sql); $numrows=mysql_num_rows($results); //echo $sql; $dbname=$dbh; //echo "
\n"; echo "
  \n"; for ($i = 0; $i < $numrows; $i++) { $rows = mysql_fetch_array($results); $menu = $rows["ten"]; $link=$rows["link"]; if($link=="") { echo "
 • ".$menu.""; } else { $link=makelink($link,$menu,$lng); } if($lng=="en") $query1 = "select stt_sub,tenen as ten,link from submenu where stt=".$rows["stt"]." and user='$u' and hienthi ='1' order by thutu"; else $query1 = "select stt_sub,tenvn as ten,link from submenu where stt=".$rows["stt"]." and user='$u' and hienthi='1' order by thutu"; $result1 = mysql_query( $query1); $numrows1 = mysql_num_rows($result1); if($numrows1>0) { echo "
 • $menu "; echo "
   "; //bat dau menu sub for ($j = 0; $j<$numrows1; $j++) { $row1 = mysql_fetch_array($result1); $ten1 = $row1["ten"]; $Link1 = $row1["link"]; $Link1=makelink($Link1,$ten1,$lng); echo "
  • ".$ten1."
  • \n"; } echo "
  \n"; } else echo "
 • $menu "; echo "
 • \n"; } ?>

Thống kê


Đang xem 5
Toàn hệ thống: 1278
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Trang liên kết

Trung Tâm Công Nghệ & Thiết Bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Khu Phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TPHCM

Email:ttcnnl@hcmuaf.edu.vn - Điện thoại VP: (08)37242523 - Di động: 0908.961.309

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : hai chín năm ba tám

Xem trả lời của bạn !