'' order by thutu "; else $sql="select stt,link,tenvn as ten from menu_new where user='$u' and hienthi='1' order by thutu "; $results=mysql_query($sql); $numrows=mysql_num_rows($results); //echo $sql; $dbname=$dbh; //echo "
\n"; echo "
  \n"; for ($i = 0; $i < $numrows; $i++) { $rows = mysql_fetch_array($results); $menu = $rows["ten"]; $link=$rows["link"]; if($link=="") { echo "
 • ".$menu.""; } else { $link=makelink($link,$menu,$lng); } if($lng=="en") $query1 = "select stt_sub,tenen as ten,link from submenu where stt=".$rows["stt"]." and user='$u' and hienthi ='1' order by thutu"; else $query1 = "select stt_sub,tenvn as ten,link from submenu where stt=".$rows["stt"]." and user='$u' and hienthi='1' order by thutu"; $result1 = mysql_query( $query1); $numrows1 = mysql_num_rows($result1); if($numrows1>0) { echo "
 • $menu "; echo "
   "; //bat dau menu sub for ($j = 0; $j<$numrows1; $j++) { $row1 = mysql_fetch_array($result1); $ten1 = $row1["ten"]; $Link1 = $row1["link"]; $Link1=makelink($Link1,$ten1,$lng); echo "
  • ".$ten1."
  • \n"; } echo "
  \n"; } else echo "
 • $menu "; echo "
 • \n"; } ?>

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 10
Toàn hệ thống: 1009
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

    Trung tâm Công nghệ và Thiết bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại Học Nông Lâm  TP. Hồ Chí Minh

 


   

   Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

   Văn phòng Trung tâm: Tel: 08.37242523; Fax: 08.37240020

  PGS.TS. Nguyễn Huy Bích, Tel: 0908.961.309 - Email: nguyenhuybich@gmail.com

Số lần xem trang: 11810
Điều chỉnh lần cuối: 25-04-2016

Một số hình ảnh (29-07-2014)

Giới thiệu (29-07-2014)

Trang liên kết

Trung Tâm Công Nghệ & Thiết Bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Khu Phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TPHCM

Email:ttcnnl@hcmuaf.edu.vn - Điện thoại VP: (08)37242523 - Di động: 0908.961.309

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu ba hai bốn

Xem trả lời của bạn !